Regulamin hurtowni internetowej Handlosfera.pl


Hurtownię internetową Handlosfera.pl prowadzi Handlosfera.pl Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000321411, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 739-372-80-72, REGON: 280362370, kapitał zakładowy: 110 334,00 zł.

Dane kontaktowe (formularz kontaktowy, adres e-mail, telefon) znajdują się na stronie kontakt.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Hurtownia – hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, 
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą i dokonująca zakupów w Hurtowni w związku z tą działalnością,
3) Regulamin – niniejszy regulamin
4) Sprzedawca – Handlosfera.pl Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000321411, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 739-372-80-72, REGON: 280362370, kapitał zakładowy: 110 334,00 zł.


§2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Hurtowni, Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową, w tym również w modelu dropshippingu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Hurtowni, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Hurtowni.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Hurtowni, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.
3. Do korzystania z Hurtowni, a w szczególności do dokonania zakupu w Hurtowni nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Hurtowni anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania z Hurtowni dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Hurtowni.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Hurtowni, widoczne po zalogowaniu się do konta w Hurtowni, są cenami netto.


§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Hurtowni, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenie zamówienia w Hurtowni, a co za tym idzie zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia wymaga posiadania konta w Hurtowni.
3. Założenie konta w Hurtowni odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Hurtowni, formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Hurtowni.
4. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Hurtowni. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
5. Na podstawie umowy o prowadzenie konta w Hurtowni, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Hurtowni. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Hurtowni. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
6. Usługi w postaci umożliwienia Kupującemu złożenia zamówienia oraz założenia konta w Hurtowni świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Hurtowni.
7. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Kupującego również inne usługi, w szczególności usługi związane ze współpracą w modelu dropshippingu, takie jak dostęp do plików xml, integracja z serwisem Allegro i inne. Usługi te mogą mieć charakter odpłatny. Wykaz usług, z których Kupujący może skorzystać wraz ze wskazaniem zasad płatności znajduje się na stronie informacyjnej
8. Sprzedawca ma w każdej chwili prawo wstrzymać świadczenie usług na rzecz Kupującego poprzez zablokowanie dostępu do konta w Hurtowni, w szczególności, gdy poweźmie wątpliwości co do tożsamości Kupującego, jego sposobu korzystania z Hurtowni, prowadzenia działalności gospodarczej, czy jakichkolwiek innych okoliczności mających wpływ na korzystanie z Hurtowni. W takiej sytuacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym i poinformuje go o wstrzymaniu świadczenia usług. Jeżeli strony wyjaśnią między sobą wszystkie wątpliwości, Sprzedawca może odblokować dostęp do konta. W przeciwnym wypadku, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Hurtowni, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Hurtowni. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Hurtowni.
11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Hurtowni, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na stronie kontakt. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni, a także swoje oczekiwania związane ze złożoną reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.


§4 Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta w Hurtowni. Jeżeli Kupujący nie posiada konta w Hurtowni, może je założyć w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu.
2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać produkty objęte zamówieniem,
2) sprawdzić zawartość zamówienia i w razie potrzeby nanieść stosowne poprawki,
3) kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”,
4) wybrać sposób płatności za zamówienie,
5) dodać uwagi do zamówienia, jeżeli Kupujący takowe posiada,
6) kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.

3. Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Kupującemu zostanie wyświetlone potwierdzenie złożenia zamówienia.
4. Na przypisany do konta w Hurtowni adres e-mail Kupujący otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia. W tej samej wiadomości znajdą się również informacje dalszego postępowania z zamówieniem, w tym instrukcja dokonania płatności za zamówienie. Z chwilą doręczenia potwierdzenia złożenia zamówienia Kupującemu, umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
5. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną.


§5 Dropshipping

1. Kupujący może współpracować z Hurtownią w modelu dropshippingu.
2. Dropshipping polega na tym, że Kupujący może zawierać ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, wskazując jednocześnie jako adres dostawy zamówienia adres swojego klienta, który zawarł uprzednio z Kupującym niezależną umowę sprzedaży.
3. Współpraca z Hurtownią może odbywać się na dwa sposoby:

1) pojedyncze składanie zamówień,
2) integracja z systemem informatycznym Hurtowni.

4. W przypadku pojedynczych zamówień, Kupujący składa zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, z tą różnicą, że jako adres dostawy podaje adres swojego klienta.
5. Integracja z systemem informatycznym Hurtowni pozwala zintegrować sklep internetowy Kupującego z Hurtownią w taki sposób, że zamówienia złożone w sklepie Kupującego będą automatycznie odnotowywane w systemie Hurtowni i realizowane przez Hurtownię bez konieczności składania tych zamówień ręcznie przez Kupującego.
6. Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie na stronie sklepu internetowego Kupującego zdjęć i informacji o produktach, których zakupu Kupujący dokonał za pośrednictwem Hurtowni. Sprzedawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym licencję w odniesieniu do treści związanych z poszczególnymi produktami w sytuacji, gdy poweźmie informację, że Kupujący dokonuje zakupów poszczególnych produktów u innych podmiotów niż Sprzedawca.
7. Szczegółowe zasady współpracy Kupującego ze Sprzedawcą w modelu dropshippingu znajdują się na stronie informacyjnej usługi dropshipping 
8. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca niniejszym poucza Kupującego, że współpracując ze Sprzedawcą w modelu dropshippingu, Sprzedawca nie staje się stroną umów zawieranych pomiędzy Kupującym a jego klientami i to na Kupującym ciążą wszelkie obowiązki związane z zawieranymi ze swoimi klientami umowami. Sprzedawca jest jedynie odpowiedzialny za dostawę zamówienia pod wskazany przez Kupującego adres w ramach umowy sprzedaży, którą Kupujący zawarł bezpośrednio ze Sprzedawcą.

§6 Formy dostawy i metody płatności

Możliwe do wyboru formy dostawy zamówienia i płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu każdorazowo w trakcie składania zamówienia.


§7 Realizacja i dostawa zamówienia

1. Jeżeli Kupujący wybrał formę płatności w postaci przedpłaty, zamówienie zostanie przekazane do realizacji po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupów w Hurtowni regularnie przy opcji płatności z dołu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji kolejnego zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący:

1) zalega z płatnością za choćby jedno wcześniejsze zamówienie,
2) nie złożył i nie opłacił w terminie przynajmniej dwóch zamówień w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
3) przekroczył wartość przyznanego kredytu kupieckiego.

3. Jeżeli Kupujący wybrał przesyłkę pobraniową, zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w modelu przesyłki pobraniowej, jeżeli Kupujący zalega z płatnością za choćby jedno wcześniejsze zamówienie.
4. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów objętych zamówieniem do wysyłki do Kupującego lub osoby wskazanej przez Kupującego (dropshipping). Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przekazania przesyłki obejmującej zamówione produkty firmie kurierskiej odpowiedzialnej za dostawę zamówienia.
5. Po zrealizowaniu zamówienia, zostanie ono wysłane na podany przez Kupującego adres.

§8 Odpowiedzialność za wady

1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę fizyczną produktu, może złożyć Sprzedawcy reklamację, przesyłając ją na adres e-mail Sprzedawcy.
2. Każdą reklamację Sprzedawca rozpatrzy w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji pocztą elektroniczną.

§9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Jeżeli Kupujący dokonuje zamówienia w modelu dropshippingu, to powierza Sprzedawcy dane osobowe swojego klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy zamówienia) w celu realizacji i dostawy zamówienia na podany przez Kupującego adres. W zakresie tych danych osobowych Sprzedawca nie jest administratorem danych, a jedynie procesorem, czyli podmiotem, któremu Kupujący powierza przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu wskazanym powyżej.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji zamówień.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności 

§10 Pozostałe postanowienia

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Hurtowni jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Hurtowni oraz umowami sprzedaży zawieranymi za pośrednictwem Hurtowni będzie rozpatrywał polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Hurtowni bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
5. Kupujący zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta z wyprzedzeniem co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Handlosfera.pl
do góry